About Kai Bond

    Kai Bond

    Skimboarding Hall Of Fame

    Skim For Life!